Senior Section

PGT

Sanjay Paul

(Computer Science & IT)

Shreya Sengupta

(Economics)

P.K Mishra

(Chemistry)

Satyendra Singh

(Physical Education)

Manish Bansal

(Maths)

Seema Tiwari

(English)

Samarjit Rewani

(English)

S. B. Pandey

(Biology)

Vikash Kr. Pandey

(Chemistry)

Ajit kumar

(Maths)

Ranjeet Kr. Mishra

(Physical Education)

Jyoti Sinha

(History)

Mithilesh Mandal

(Political Science)

Rahul Kr. Upadhyay

(Economics)

Shruti Kumar

(English)

Chandra P. Singh

(Physics)

Sanjay Kr. Jha

Rajesh Kr. Sawaria

Mamta Jalan

TGT

Kishor Kr. Pandey

(Mathematics)

Sanju Singh

(Social Science)

Neera Singh

(Chemistry)

Sushma Sinha

(Sanskrit)

Abha Tripathi

(Hindi)

Rajesh Kr. Singh

(Librarian)

Avnita Singh

(Biology)

Seema Swaroop

(English)

Vidya Rani

(English)

Shomita Sen

(Physics)

Rajesh Kr. Mishra

(Maths)

Rama Singh

(Social Studies)

Rakhi Singh

(Social Studies)

Rohit Kumar

(Computer Science)

Shampa Majhi

(English)

Uma Indra. Singh

(Hindi)

Anju Triwedi

(Mathematics)

Arti Sinha

(Social Studies)

Seema Prasad

(Biology)

Harmit Kaur

(Maths)

Usha Yadav

(Hindi)

Kundan Kumar

(Science)

Nidhi Jha

(English)

Nirmala Prasad

(Hindi)

Sarita Singh

(Biology)

Manisha Swaroopa

(Computer Science)

Baljeet Chauhan

(English)

Anubha

(Hindi)

Paromita Banerjee

(Social Studies)

Neetu Kr. Sharma

(Maths)

Jitendra Kumar

(Science & Maths)

Rashmi Chuhan

(Science & Physics)

Raveena Tirkey

(English)

Sujata Pathak

(Sanskrit)

Pritam Nag

(Social Studies)

Reeta Choubey

(Social Studies)

Kumari Soniya

(English)

Sanchita Dutta

(Music)

Mahesh Gurung

Palm Shubham

Jagriri Das